صدای «اِبی» هم از تورم در ایران درآمد!و اینک آقاى صدا از تورم می‌خواند. کاری از مهدی صفی‌یاری. تماشا کنید.منبع