وضعیت معده در ماه رمضان!نگاهی طنز‌آمیز، به وضعیت معده‌ی یک روزه‌دار در ماه رمضان.منبع