یانی یا لورل؟ شما چه می‌شنوید؟انتشار یک فایل صوتی و تفاوت چیزی که مردم می‌شنوند تبدیل به بحثی داغ در فضای مجازی شده است! وبسایت گاردین، اما درباره چرایی این مسئله از قول کارشناسان و عصب شناسان می‌نویسد، تفاوت شنوایی در شنیدن فرکانس‌های مختلف باعث تفاوت در شنیدن واژه می‌شود.منبع