ویدئویی از یک اسب بی‌اعصابتا حد امکان از پیچیدن به پر و پای اسب، این حیوان بی اعصاب، پرهیز کنید.منبع