مادربزرگی که حریف تمرینی نوه‌اش شدامان از کرونا. قرنطینه خانگی مادربزرگ را حریف تمرینی کرده و الحق مادربزرگ هم خوب دفاع میکند.منبع