کرونا با کسی شوخی ندارد!بله طبق گفته‌ی ایشون «نمک در نمکدان شوری ندارد، کرونا با کسی شوخی ندارد!»منبع