روش‌های جایگزین دست دادن بعد از شیوع کروناسرویس جهانی BBC گزارشی تهیه کرده از روش‌های جایگزین دست دادن در جهان بعد از شیوع کرونا که با هم می‌بینیم.منبع