فکر می‌کردید تیغه توربین بادی این‌قدر بزرگ باشد؟


برترین‌ها: توربین بادی به توربینی گفته می‌شود که برای تبدیل انرژی جنبشی باد به انرژی الکتریکی به کار می‌رود. حتما منظره توربین‌های بادی منجیل را دیده اید. اما آیا فکر می‌کردید اندازه تیغه‌های توربین بادی به این بزرگی باشد؟

تعداد بازدید : ۸۹۶
فکر می‌کردید تیغه توربین بادی اینقدر بزرگ باشد؟منبع